تعرفه‌ها


تعرفه های آگهی


مدت زمان هزینه (ریال) توضیح
نمایش برای مدت ۲ ماه ۲۰,۰۰۰
  • نمایش برای همه کاربران به مدت ۲ ماه
  • برقراری ارتباط از طریق تلفن همراه، پست الکترونیکی و سیستم پیام رسانی یه‌اتاق


تعرفه های نمایندگان محلی


مجموع تعداد روز آگهی در ۳۰ روز گذشته مقدار تخفیف
کمتر از ۱۵۰ ۱۰ درصد
۱۵۰ تا ۳۰۰ ۲۰ درصد
۳۰۰ و بیشتر ۳۰ درصد


تعرفه دفترهای ICT روستایی