به نقل از تلگراف یک شرکت هتل سازی در لندن، تلاش می کند تا مکان های اسکان پاک، امن و اقتصادی با استفاده از تکنولوژی های جدید ارائه کند. Chototel، سعی دارد در هندوستان، انگلستان، دوبی و نیجریه هتل های جدید خود را آماده کند. استفاده از تکنولوژی های جدید برای کنترل میزان مصرف انرژی و دیگر منابع به میهمانان هتل امکان میدهد تنها  منابعی که مصرف کرده اند را پرداخت کنند.