لوگوی جدید سیستم گردشگری یه اتاق آماده و مورد استفاده قرار گرفت.

در این لوگو، درخت سرو که نماد کشور ایران است، با درختی که در لوگوی پیشین استفاده شده، جایگزین شد.

مراحل تبدیل لوگو را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

 

طرح اولیه:

طرح ۱:

طرح 2:

طرح ۳:

طرح نهایی:

 

 

 

 لوگوی جدید توسط گرافیست توانمند آقای اصلان زمانلو طراحی وپیاده سازی شد.